вьсьде

вьсьде
ВЬСЬДЕ (129) нар. Везде, повсеместно:

вьсьде лиха˫а ѣдь ѥсть || гѹбителъна. Изб 1076, 239 об.–240; и ѿ вънѣшьнааго закона вьсьде възбранѥно бысть (πάντῃ) КЕ XII, 53а; Вьсьде отъмѣтаѥть ст҃ыи вьсе˫а || вьселѥныи съборъ. гл҃ѥмы˫а лѹтъкы и позорища ихъ (καθόλου) Там же, 5758; Тако же годѣ ѥсть да вьсьде по селомъ и по виноградомъ. (πανταχοῦ) Там же, 142б; и о прочимь ѹстроѥнии мнихомъ. въ цр(к)вьнѣи же слѹжьбѣ. и вьсьде по чинѹ УСт ХІI/ХІІІ, 197; въздѣ [так!] въ таковыхъ же мѩтежехъ ѥсмы КР 1284, 193г; аще себе смириши имаши покои весде (ἐν παντί) ПНЧ 1296, 18 об.; и съложишасѩ на новъгородъ… и пѹти заѩша. и сълы изьмаша новгородьскы˫а вьсьде. вести не дадѹце кыевѹ къ мьстиславѹ ЛН XIII–XIV, 34 об. (1167); Филонъ написа си˫а весде кдѣ ˫авлѩѥмо (παντί) ГА XIIIXIV, 148а; повѣлѣ диоклитъ˫анъ весдѣ обрѣтающа˫асѩ кр(с)ть˫аны. и паче ѥго ра(д) в тьмницахъ затвореномъ или жрѣти лжеименитымъ б҃мь. и аще ли того не творѩщимъ. крѣпко мучити Пр 1383, 48в; ˫ако же весдѣ мѣрѣ подобаеть быти. ни жестокъ бѹди ни сверѣпъ. (πανταχοῦ) ПНЧ XIV, 11г; вездѣ молчанiе и тишина зломѹ обычаю СбТр к. XIV, 14; здѣ бо печаль. и рана и недугъ. гла(д) зима. нагота мук(а) и вездѣ см҃рть. ЗЦ к. XIV, 88б; ˫Акоже злато вездѣ ч(с)тьно ѥсть тако же и мɤжь наѹченъ (ἐν παντὶ τόπω) Пч к. XIV, 56; то же МПр XIV, 28 об.; Добро дѣющемѹ вездѣ сво˫а землѩ Мен к. XIV, 188; Г(с)и б҃е мои иже вездѣ сыи (πανταχοῦ) ЖВИ XIV–XV, 133б; весдѣ бо мл҃тва феѡдосиѥва застѹпае(т) ПКП 1406, 133а; то же ПрП XIV–XV (2), 93б; азъ ѥдинъ б҃ъ весдѣ Пал 1406, 136г; бѩшеть бо ѹ нихъ воевода Титъ вездѣ словыи мѹжьствомъ ЛИ ок. 1425, 295 об. (1282).


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "вьсьде" в других словарях:

  • везде — др. русск., ст. слав. вьсьде πανταχοῦ (Супр.), сербохорв. сва̏где, словен. vsigde, полаб. visdė. Связано с др. русск., ст. слав. вьсь + наречный суф. де; ср. где. Ср. также диал. новообразование всегде (севск.) под влиянием всегда; см. Преобр. 1 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Наречие — I) язык (диалект) известной (иногда довольно значительной) части однородного населения той или другой страны, представляющий, наряду с общими характерными признаками данного языка, и известные отличия, настолько значительные, что устные сношения… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • брань — (1) 1. Битва, сражение: Донъ ти, княже, кличетъ и зоветь князи на побѣду. Олговичи, храбрыи князи, доспѣли на брань. 32. Се убо отъ врага есть и вьсьде лихая ѣдь есть губителъна, ни одиною же си оружие погуби, да не нагъ обрящешися и на брани… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • навести — (1) 1. Привести кого л. Тако же Иезекилемь глаголеть господь: Се наведу Навходоносора царя, цесаря Вавилоньскаго ... на конихъ и колесницахъ събраниемь странъ многыхъ зѣло. Хрон. Амарт.. 187 (XIII XIV вв. ← XI в.). Наведи больныя, и не отступлю… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • пожрѣти — Пожръти, пожрѣти (1) 1. Поглотить: Не тако ли, рече, рѣка Стугна; худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, ростре на кусту, уношу князю Ростиславу затвори Днѣпрь. 42. Дрѣвле убо Моси удари въ камень и потекоша воды; нынѣ же тебе раздражьшу… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • везде — Общеслав. Производное от местоимения вьсь (> весь) с помощью наречного суф. де; вьсьде после падения редуцированных и озвончения с перед д > везде. См. где …   Этимологический словарь русского языка

  • вѣсто — (6) нар. В роли сказ. Известно: вѣсто же. ˫ако изложениѥ вѣры прѣдълежаштиихъ съборъ. не бысть по чинѹ лѣтъ въ нѩже сънидошасѩ. (ἰστέον) КЕ XII, 13а; вѣсто же да ѥсть и се. (ἰστεόν) Там же, 277а; нъ аще с˫а сего не покаѥши ни останеши сице творѩ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • гоубительныи — (6*) пр. Губительный, пагубный: и вьсьде лиха˫а ѣдь ѥсть || гѹбителъна. (φθοροποιός) Изб 1076, 239 об.–240; бѩше бо сквьрньна та и гѹбительна ехидьна. СбТр ХІI/ХІІІ, 38 об.; искоренѩѥть стра(с) гѹбителнѹю и неистовую. ПНЧ 1296, 103; тлѣнотворныи… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • дати — ДА|ТИ (>3000), МЬ, СТЬ гл. 1. Дать (давать) в руки, вручить: <ѹзьр>ѣ нища нага и печѩльна. и съвлъкъ сѩ дасть <ѥмѹ> одеждю свою. Изб 1076, 269; повелѣ нали˫ати вина юже ношаше викию и дати ѥмѹ. ЖФП XII, 51б; съньмъ прьстень съ рѹкы …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • мьнимыи — (81) прич. страд. наст. 1. Прич. страд. наст. к мьнѣти: Аште ли нѣкыимъ мьнимо ѥсть. ѹречени сѹть дьньѥ чл҃вкѹ. (δοκεῖ) Изб 1076, 123; присѣщениѥ ст҃го ѥуа(г)ѥ. наѹчаѥть насъ ˫ако не искати прѣвзити˫а равночестьѥ ѥстьства знати. и любити… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»